Polityka prywatności

Szanowni Pacjenci

Dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz na jakich zasadach będzie się to odbywało po 25 maja 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje
 na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym serwisów telefonicznych i internetowej rejestracji.  Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), wizerunek, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu, miejsce zatrudnienia, dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia, uiszczanie płatności za świadczenia odpłatne.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorami będziemy my- CenterMed sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie , Plac Sobieskiego 2,  tel. 14 . Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać
o bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować  wysyłając email
na adres : iod@centermed.pl

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a, h, i  RODO

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe dla celów szczegółowo opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, wykonywaniu świadczeń z zakresu medycyny pracy, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu, jak również dla celów marketingowych, utrzymaniu bezpieczeństwa
w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od naszych Pacjentów - są one pozyskiwane przy wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przy pierwszej wizycie u specjalisty oraz przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy - przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych (NFZ), które dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego.

 

Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w ramach systemu  zabezpieczenia społecznego, pracodawcom w zakresie medycyny pracy,  NFZ w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych, innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz ciągłości  przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, zakładom ubezpieczeń w związku z zawartą przez Panią/Pana umową.

Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

1)           jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie,to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,

2)           prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

3)           prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

4)           prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,

5)           prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

6)           prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7)           przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

8)           wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez CenterMed sp. z o.o. z siedzibą  w Tarnowie Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów.

 

Prezes Zarządu

Andrzej  WitekAdministrator portalu www.centermed.pl (CenterMed sp. z o.o.) przywiązuje szczególną wagę do kwestii związanych z ochroną prywatności użytkowników portalu. W celu zabezpieczenia danych zgromadzonych w ramach Elektronicznej Kartoteki Pacjenta Administrator stosuje sprawdzone w bankowości internetowej mechanizmy ochrony informacji - w szczególności Administrator stosuje bezpieczną transmisje danych z użyciem protokołu https oraz szyfruje dane przy użyciu algorytmu SSL.

Wymagania techniczne związane z korzystaniem z portalu

Dla poprawnego działania portalu konieczne są:

  • przeglądarka stron WWW obsługująca język JavaScript,
  • włączona w przeglądarce obsługa plików cookies.

Zalecane są:

  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 px
  • dla systemów Windows jedna z wymienionych przeglądarek:
  • Internet Explorer od wersji 7,
  • Mozilla Firefox od wersji 3.5,
  • Opera od wersji 10,
  • Chrome od wersji 5.
  • dla systemów iOS przeglądarka Safari od wersji 5.

Programem niezbędnym dla prawidłowego działania niektórych stron Portalu jest program Acrobat Reader (do odczytu dokumentów). Jest on udostępniany przez producenta nieodpłatnie pod wskazanymi w portalu adresami.