Informacja dla pracowników Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w związku z projektem partnerskim.

Data utworzenia: 2018-03-19

Informacja dla pracowników Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w związku z projektem partnerskim.

Politechnika Świętokrzyska i Spółka CenterMed realizują partnerski projekt pt. „Profilaktyka. Aktywność. Praca – Aktywizacja prozdrowotna pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”. 

Projekt współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej,  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałanie RPSW.08.02.01 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej. 

Okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

Celem projektu jest wdrożenie programu prozdrowotnego, polegającego na kompleksowym przeciwdziałaniu przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 200 pracowników PŚk, (108 kobiet i 92 mężczyzn) mieszkańców województwa świętokrzyskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i mianowania, w wieku aktywności zawodowej z uwzględnieniem osób pracujących i biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym powyżej 50 r.ż. – 100 os.
(54 kobiety i 46 mężczyzn). 

Projekt zakłada realizację kompleksowych działań w zakresie:
-    Wstępnej diagnostyki ogólnej z wykorzystaniem wywiadu lekarskiego i psychologicznego, badań fizykalnych wraz z określeniem parametrów fizjologicznych i biochemicznych;
-   Profilaktyki chorób cywilizacyjnych – badania zw. z układem krążenia; narządu ruchu, nowotworami, gospodarki hormonalnej;
-    Konsultacji dietetycznych z analizą BMI; 
-    Zajęć usprawniających i wspierających aktywność ruchową typu: basen, siłownia, gimnastyka, fizjoterapia, rajdy piesze, pikniku rodzinnego; 
-    Warsztatów psychologicznych i seminariów kształtujących  świadomość prozdrowotną;
-    Ergonomicznego doposażenia stanowisk pracy.


Łączna wartość projektu to 601 015,25 PLN, z czego dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa wynosi 519 965,25 PLN a wkład własny 81 050,00 PLN.

Regulamin projektu, formularz zgłoszeniowy oraz terminy naboru dostępne są w Intrancie PŚk.

Wypełnione i wydrukowane kwestionariusze prosimy składać w zaklejonej kopercie do Biura Projektu – bud. D pok. 31 zgodnie z harmonogramem naboru dostępnym w Intranecie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod wew. nr telefonu - 397 – Anna Śmiłowska - Dział Projektów Infrastrukturalnych.