Fizjoterapia domowa w ramach NFZ

  • profesjonalna rehabilitacja 
  • świadczenia w warunkach domowych
  • NFZ

Więcej o usłudze

Zapewniamy profesjonalną rehabilitację w warunkach domowych dla pacjentów z różnorodnymi schorzeniami w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dajemy gwarancję fachowej i efektywnej rehabilitacji.

Dla Kogo

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji, zwłaszcza pacjentom z:

•    ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego 
•    ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina - nie dotyczy dzieci do 18 roku życia) 
•    uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia 
•    chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów) 
•    chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji 
•    urazami kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu 
•    osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Opis

Skierowanie

Wystawia Lekarz POZ lub specjalista w dziedzinie:
•    rehabilitacji medycznej 
•    balneologii i medycyny fizykalnej
•    reumatologii 
•    neurologii 
•    neurochirurgii
•    chirurgii ogólnej
•    ortopedii i traumatologii.

Skierowanie powinno zostać zarejestrowane nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.
Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać jasną adnotację, iż rehabilitacja ma odbyć się w domu pacjenta w tytule należy napisać: skierowanie na fizjoterapię domową, skierowanie na rehabilitację w domu pacjenta itp.
oraz:

•    pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ; 
•    imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

•    rozpoznanie w języku polskim;
•    kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10; 
•    opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację; 
•    choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji; 
•    liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu; 
•    pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.
Rejestracja pacjenta odbywa się:
•    osobiście 
•    telefonicznie 
•    za pośrednictwem osoby trzeciej
•    za pośrednictwem poczty.

Dokumenty, które należy posiadać podczas rejestracji:

•    skierowanie na rehabilitację domową 
•    kopię wypisu ze szpitala lub inną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia
•    aktualny dowód ubezpieczenia - dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Podczas rejestracji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących oraz poinformowany o dacie wizyty lekarza/ specjalisty oraz rozpoczęciu cyklu rehabilitacji.
 

Miejsce Realizacji

CenterMed Kielce 

al. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego 17a (Laura), 25-314 Kielce
tel. 41 342 44 03 lub 519 652 379
 

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )

Pozostałe Usługi