Klauzula informacyjna dla kontrahentów i podwykonawców

Jeżeli są Państwo  Kontrahentem , Podwykonawcą  Centermed sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centermed sp. z o.o. siedzibą w Tarnowie , Plac Sobieskiego 2 , 33-100 Tarnów  („Administrator”), tell : 146314800 e-mail: biuro@centermed.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”) Marka Szczutowskiego, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych. Z IOD można skontaktować się pisząc na adres korespondencyjny Administratora (podany powyżej), a także dzwoniąc pod numer telefonu 502904725 lub pisząc na adres e-mail: iod@centermed.pl

 

Źródło pozyskania Państwa danych

Państwa dane pozyskaliśmy od Państwa, Państwa pracodawcy lub podmiotu, który Państwo reprezentują albo też z publicznie dostępnych źródeł, takich, jak strona firmowa, Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych

W przypadku, gdy są Państwo obecnym lub potencjalnym kontrahentem (podwykonawcą) Administratora, Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń mogących wynikać z umowy zawartej pomiędzy Administratorem a jego kontrahentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wykonania obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych, jeżeli taki obowiązek nakłada na nas przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

Natomiast w przypadku, gdy reprezentują Państwo naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, Państwa dane przetwarzamy w celach:

  • nawiązania kontaktu dotyczącego umowy z Państwa pracodawcą lub podmiotem, który Państwo reprezentują. Podstawę przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest bieżące utrzymanie kontaktu z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami za pośrednictwem ich pracowników i współpracowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń mogących wynikać z umowy zawartej pomiędzy Administratorem a jego kontrahentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, jeżeli taki obowiązek nakłada na niego przepis prawa. Podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Odbiorcy Państwa danych

Państwa dane mogą być udostępniane kontrahentom Administratora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Administratora oraz Państwa pracodawcę lub podmiot, który Państwo reprezentują. Państwa dane mogą być udostępniane także na rzecz podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, w tym w zakresie obsługi roszczeń, IT, usług pocztowych, usług operacyjnych, zarządzania dokumentacją, świadczenia usług księgowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być również organy władzy publicznej, w granicach przysługujących im uprawnień.

 

 

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny dla zawarcia lub wykonania umowy z Państwa pracodawcą podmiotem lub podmiotem, który Państwa reprezentują, oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać w związku z tą umową, lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych, przysługują Państwu prawa:

  • prawo dostępu do treści Państwa danych;
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Dane te mogą Państwo przekazać innemu administratorowi;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem lub IOD w oparciu o wskazane wyżej dane kontaktowe.

 

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzecich

Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do Państw Trzecich.

 

Prawo do wniesienia skargi PUODO

W uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania danych niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych.