Ochrona danych osobowych w CenterMed Sp. z o.o.

Szanowni Pacjenci

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.

W związku z tym informujemy Państwa na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym serwisów telefonicznych i internetowej rejestracji.  Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), wizerunek, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu, miejsce zatrudnienia, dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia, uiszczanie płatności za świadczenia odpłatne,diagnozy i orzeczenia psychologiczne.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorami będziemy my- CenterMed sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie , Plac Sobieskiego 2, tel. 14 6314800. Wyznaczyliśmy Pana Marka Szczutowskiego jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając email na adres : iod@centermed.pl

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a, h, i  RODO

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe dla celów szczegółowo opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, wykonywaniu świadczeń z zakresu medycyny pracy, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu, jak również dla celów marketingowych, utrzymaniu bezpieczeństwa
w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od naszych Pacjentów - są one pozyskiwane przy wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przy pierwszej wizycie u specjalisty oraz przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy - przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych (NFZ), które dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego.

 

Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w ramach obowiązującego prawa, pracodawcom w zakresie medycyny pracy,  NFZ w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych, innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz ciągłości  przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, zakładom ubezpieczeń w związku z zawartą przez Panią/Pana umową.

Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

1)           jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie,to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,

2)           prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

3)           prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

4)           prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,

5)           prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

6)           prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7)           przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

8)           wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez CenterMed
sp. z o.o. z siedzibą  w Tarnowie Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej
 pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/132/224

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów.


Prezes Zarządu
Andrzej Witek