POZ Plus

Data utworzenia: 2019-01-02

POZ Plus

Projekt :„Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o numerze POWR.05.02.00-00-0039/17-00.

O projekcie

POZ+ to forma opieki koordynowanej, która ma wyróżniać się racjonalną i zaplanowaną współpracą zespołu medycyny rodzinnej/POZ i konsultujących specjalistów, opartą o zasadę przenoszenia kompetencji na najniższy efektywny poziom.

Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+) obejmuje zakres dotychczasowego POZ oraz część świadczeń z obecnego zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i opcjonalnie ambulatoryjnej fizjoterapii (FIZ).

POZ+ ma się charakteryzować aktywnym rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz ich zaspokajanie w sposób zaplanowany. Służyć temu mają populacyjne programy profilaktyczne oraz programy opieki koordynowanej nad chorymi przewlekle.

 

Korzyści

Pacjent objęty programem staje się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w zdrowiu i chorobie, w oparciu o wypracowany razem z nim indywidualny plan opieki medycznej (IPOM). W realizacji planu opieki pacjent uzyskuje wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza i pielęgniarki, również dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci.

Główne korzyści płynące z uczestnictwa w POZ+ to:

 • szybkie konsultacje
 • profilaktyczne badania bilansowe
 • program zarządzania chorobą
 • koordynacja i monitorowanie całego przebiegu leczenia

 

Profilaktyczne świadczenia bilansowe

Zasadniczym celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych. Populacja uprawniona do wzięcia udziału to osoby w wieku pomiędzy 20 r. ż. a 65 r.ż. zapisane do lekarza POZ w przychodni CenterMed.

 

Badanie bilansowe jest przeprowadzane z wykorzystaniem kwestionariusza bilansowego. Po przeprowadzeniu badania przedmiotowego i podmiotowego oraz wskazanej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej następuje ocena stanu zdrowia w zakresie ryzyka wystąpienia choroby przewlekłej. W wyniku bilansu powstaje Indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego (IPPZ), który zostaje omówiony z pacjentem w ramach podsumowania badania bilansowego. Integralną częścią badania bilansowego jest edukacja pacjenta w obszarach związanych z rozpoznanymi czynnikami ryzyka.

 

Program zarządzania chorobą

Do objęcia programem zarzadzania chorobą kwalifikują się pacjenci w  wieku powyżej 18 r. ż.  z podejrzeniem lub rozpoznaną przynajmniej jedną z kilkudziesięciu  jednostek chorobowych takich jak np.cukrzyca, nadciśnienie czy przewlekłe zapalenie oskrzeli.

Celem wdrożenia programu zarządzania chorobą jest skoncentrowanie działań zespołu profesjonalistów medycznych na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów objętych opieką lekarza POZ oraz ich realizację w sposób kompleksowy, planowany, ciągły i zintegrowany.

Istotą programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez świadczeniodawcę aktywnej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą. Pacjent ma stać się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w chorobie, w oparciu o wypracowany razem z nim indywidualny plan opieki medycznej (IPOM).

W realizacji planu opieki pacjent uzyskuje wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza i pielęgniarki, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci.

 

Dla pacjenta

Zapewniamy bezpłatny dostęp do konsultacji specjalisty w dziedzinach:

 • diabetologii
 • endokrynologii
 • kardiologii
 • neurologii  
 • pulmonologii
 • ortopedii
 • bezpłatny dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów objętych programem zarządzania chorobą w zespołach bólowych kręgosłupa i zmian zwyrodnieniowych stawów obwodowych.
 • zapewnia dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych.

 

W ramach uczestnictwa w programie zarządzania chorobą pacjent ma prawo do:

 • Leczenia zgodnie z indywidualnym planem opieki medycznej.
 • Współpracy z koordynatorem, obejmującej m.in. przekazywanie/przypominanie pacjentowi o zaplanowanych wizytach.
 • Szybkich konsultacji specjalistycznych u wskazanych przez lekarza POZ specjalistów: diabetologii, endokrynologii, neurologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej lub ortopedii, kardiologii.
 • Dodatkowej diagnostyki zgodnej z IPOM.
 • Cyklu 3 porad dietetycznych
 • Edukacji pacjenta (rodziny) w zakresie samokontroli i radzenia sobie z chorobą.

 

WAŻNE!

Aby wziąć udział w Programie należy:

 1. Być zdeklarowanym do jednego z lekarzy udzielających świadczeń w zakresie podstawowej   opieki zdrowotnej przychodni CenterMed.
 2. Wypełnić zgodę na udział  dostępna w przychodni

W każdej chwili pacjent ma możliwość zrezygnowania z udziału w programie i powrócić do korzystania z POZ na poprzednich zasadach (skierowanie od lekarza POZ do specjalisty AOS).

 

Przychodnie realizujące program:

CenterMed Kielce

al. Tysiąclecia Państwa  Polskiego 17a (Laura), Kielce

Telefon do rejestracji: 41 342 44 03

e-mail: biuro-kielce@centermed.pl

Koordynatorzy Kielce:

Monika Smolarczyk

tel.  512 736 210

Tamara Januhta

 

CenterMed Katowice

ul. Bocheńskiego 38 a, Katowice 

Telefon do rejestracji: 32 701 97 27

e-mail: biuro-katowice@centermed.pl

Koordynatorzy Katowice:

Katarzyna Marzec 

tel. 795 135 088

 

Więcej informacji o projekcie na stronie NFZ: https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

 

CenterMed Katowice Sp. z.o.o. oraz CenterMed Kielce Sp. z o.o. biorą udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS. Opieka obejmuje poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach do zarządzenia) oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól POZ PLUS.

Realizacja programu w Katowicach nastąpi w okresie 01.08.2018 – 30.06.2021 r.

Realizacja programu w Kielcach nastąpi w okresie 01.11.2018 – 30.06.2021 r.