Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu jest prowadzony w ramach projektu „USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA” –w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
Projekt realizowany przez CenterMed Poznań Sp. z o.o.


PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

o Przedmiotem projektu realizowanego przez Centermed Poznań sp. z o.o. jest powstanie 25 miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM,
o Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonować będzie w Poznaniu, pod adresem 61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 58/64; w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2021roku,
o Czas trwania pobytu pacjenta w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych,
o Za korzystanie ze świadczeń DDOM pacjent nie ponosi żadnych kosztów,
o Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowane są do osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym,
o W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta,
o Korzystanie ze świadczeń DDOM pozwala przygotować pacjenta i jego opiekunów do życia z niepełnosprawnością i dalszego samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W DDOM?

Osobami korzystającymi ze wsparcia w DDOM mogą być pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:
o Są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, bądź w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone im zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala),
o Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny wg skali Barthel: 40-65 punktów),
o Nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM (wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnychi opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby w przypadku, których podstawowym wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienia) (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta),
o Są pacjentami wymagającymi ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM),
o Są pacjentami mającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta i/lub w systemie EWUŚ).

ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ NALEŻY:

1.Zapoznać się z:
- Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
- Regulaminem Organizacyjnym wraz z załącznikami
- Zał.1 Wykaz pomieszczeń
- Zał.2 Wykaz sprzętu medycznego
- Zał.3 Wykaz personelu
- Zał.4 Wykaz świadczeń rehabilitacyjnych
- Zał.5 Wykaz badań
- Zał.6 Całościowa ocena geriatryczna

2.Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:
- Formularz zgłoszeniowy
- Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu
- Skierowanie do DDOM
- Kartę oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel
Skierowanie wraz z kartą oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
- Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
-
Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
- Oświadczenie i zobowiązanie Rodziny/Opiekuna do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu

3.Dostarczyć zgromadzone dokumenty do biura projektu z siedzibą w Poznaniu 61-807, ul. Św. Marcin 58/64