CenterMed Poznań: Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu jest prowadzony w ramach projektu „USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA” –w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Projekt realizowany przez CenterMed Poznań Sp. z o.o.

Zdjęciu firm współfinansowanych naszej grupie

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

o Przedmiotem projektu realizowanego przez Centermed Poznań sp. z o.o. jest powstanie 25 miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM,
o Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonować będzie w Poznaniu, pod adresem 61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 58/64; w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2021roku,
o Czas trwania pobytu pacjenta w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych,
o Za korzystanie ze świadczeń DDOM pacjent nie ponosi żadnych kosztów,
o Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowane są do osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym,
o W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta,
o Korzystanie ze świadczeń DDOM pozwala przygotować pacjenta i jego opiekunów do życia z niepełnosprawnością i dalszego samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.


Więcej >>

CenterMed Katowice: Katowicka Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

Projekt realizowany przez CenterMed Katowice Sp. z o.o.

Zdjęcie

Projekt „Katowicka Szkoła Świadomego Rodzicielstwa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020." Cel projektu: poprawa zdrowia i poprawa jakości życia oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu poprzez zwiększenie dostępności do kompleksowych, wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietami w ciąży i dziećmi w okresie prenatalnym w województwie śląskim, w szczególności w Katowicach oraz w miastach ościennych.
Więcej >>

CenterMed Poznań: Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!

Projekt realizowany przez CenterMed Poznań Sp. z o.o.

Zdjęcie

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne. Ideą i głównym celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15-29 lat. U podstaw założeń projektu leżą integracja i współpraca pomiędzy sektorami zdrowia i pomocy społecznej, wykorzystanie potencjału istniejącej siatki relacji między lekarzem pierwszego kontaktu a pacjentem oraz dopasowanie działań pomocowych do indywidualnych potrzeb pacjenta.


Więcej >>