Podsumowanie projektu Dostępność Plus dla zdrowia w CenterMed Lublin

Data utworzenia: 2022-12-14

Podsumowanie projektu Dostępność Plus dla zdrowia w CenterMed Lublin

Osoby niepełnosprawne napotykają na co dzień na szereg trudności i problemów, m.in. ze względu na niedostosowanie transportu publicznego do ich potrzeb, zbyt wąskie drzwi i wejścia, brak wind, zbyt małe powierzchnie pomieszczeń sanitarno-higienicznych czy niedostateczna informacja dźwiękowa i wizualna. Powoduje to, że osoby te wycofują się z życia publicznego, przestają być aktywne, izolują się do reszty społeczeństwa, spędzając większość czasu w swoich domach. Niestety podobnie jest również w placówkach ochrony zdrowia, które nierzadko nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem Projektu „Dostępność Plus dla zdrowia” realizowanego w Centermed było wdrożenie działań projakościowych mających na celu osiągniecie parametrów określonych w Standardzie dostępność dla POZ dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, m.in. osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych, rodzin z małymi dziećmi, kobiet w ciąży czy pacjentów mających problem z komunikacją. Całość działań realizowanych była w Centermed Sp. z o.o. w Lublinie, zlokalizowanej przy ul. Weteranów 46. W wyniku osiągnięcia założonych w projekcie celów, nastąpiła istotna poprawa warunków funkcjonowania placówki, co w konsekwencji pozytywnie wpłynęło na dostosowanie ich do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.


Zaplanowane w projekcie działania projakościowe oraz rozwiązania organizacyjne są spójne zarówno ze standardami Dostępności Plus dla POZ, oczekiwaniami pacjentów. Bezpośrednio wynikają również z art. 68 Konstytucji RP, która w artykule 3 wskazuje, że „Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku”.

W związku z powyższym w ramach projektu zrealizowano szereg działań w obszarach architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym, które rozwiązały zdiagnozowane problemy i deficyty, przyczyniły się do skuteczności działań służby zdrowia i stanowią odpowiedź na wykluczenie cyfrowe osób ze szczególnymi potrzebami, podniosły kompetencje personelu medycznego w zakresie obsługi narzędzi informatycznych i teleinformatycznych mających na celu poprawę sytuacji tych osób, a także pozytywnie wpłynęły na ich komfort podczas pobytu w przychodni.

Zmiany w komponencie architektonicznym przyczynią się, m.in. do poprawy widoczności i identyfikacji Centermed, ułatwiły czytelność oznaczeń poszczególnych pomieszczeń (gabinetów oraz punktów pobrań), umożliwiają łatwiejsze poruszanie się pacjentów po placówce, usprawniają ich obsługę czy poprawiają komunikację personelu z pacjentami (głównie tych ze szczególnymi potrzebami). Lista wdrożonych usprawnień w tym komponencie:

 •  wdrożenie systemu kolejkowego
 •  zakup kiosku informacyjnego
 •  remont i dostosowanie podjazdu
 •  zakup drzwi automatycznych wraz z kurtyną powietrzną
 •  zakup trzech klimatyzatorów

Poprawa komponentu cyfrowego ułatwiła obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami, a także umożliwiła im samodzielną rejestrację. Ponadto zmiany spowodowały zmniejszenie kolejek do rejestracji oraz gabinetów, uporządkowały ruch pacjentów, zwiększyły poziom doddzwanialności do placówki oraz zminimalizowały ilość nieodebranych połączeń i nieodbytych wizyt, tzw. wizyty no show (dzięki zautomatyzowaniu procesu potwierdzania i odwoływania wizyt z zastosowaniem SMS). Ponadto, zmiany te zwiększyły dostępność do usług poprzez wdrożenie alternatywnych form rejestracji, umożliwiły dostępność do usług medycznych dla pacjentów ograniczonych ruchowo(przebywających na stałe w domu) poprzez świadczenie usługi medycznej w formie telemedycyny. Lista wdrożonych usprawnień w tym komponencie:

 • wdrożenie e-rejestracji wraz z SMSami
 •  zakup narzędzi do teleopieki (50 zestawów)


Zmiany w komponencie komunikacyjnym spowodowały wzrost kompetencji cyfrowych wśród personelu medycznego (głównie dzięki umiejętności obsługi urządzeń informatycznych i teleinformatycznych, a także poprawiły komunikację z pacjentami ze szczególnymi potrzebami). Lista wdrożonych usprawnień w tym komponencie:

 • szkolenia dla personelu w zakresie kompetencji społecznych komunikacji z zasobami ze szczególnymi potrzebami
 • szkolenie z zakresu języka migowego
 • zakup uniformów dla personelu

Poprawa komponentu organizacyjnego zwiększyła dostępność do personelu niezbędnego do obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami, a także zwiększały innowacyjnych obsługi pacjenta w warunkach domowych. Lista wdrożonych usprawnień w tym komponencie:

 •  zakup usg przenośnego
 •  zakup tabletów wraz z dostępem do Internetu
 •  zatrudnienie asystenta  do wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami